О нама
 
 

КОМПАНИЈСКИ ПРОФИЛ

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЦЕНТАР д.о.о. Крагујевац, настало је 01.01.2006. године спајањем два бивша Јавна предузећа – Електрошумадија Крагујевац и Електроморава Пожаревац, која су чинила огранке друштва. Унутрашњом реорганизацијом од огранка Електроморава Пожаревац настала су два нова огранка, па од 01.03.2007 године у Привредном друштву ЦЕНТАР послују три огранка и то: Електрошумадија Крагујевац, Електроморава Пожаревац и Електроморава Смедерево. У ПД ЦЕНТАР тренутно ради око 1.000 запослених.

 

Оснивач друштва је Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд.
Основна делатност друштва је дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

Мисија привредног друштва "Центар" је сигурно снабдевање свих купаца електричном енергијом, под најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуге.

Визија привредног друштва "Центар" је да буде друштвено одговорно, орјентисано према купцима и одговорно према имовини.

Назив друштва:
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Центар д.о.о. Крагујевац

Скраћена ознака фирме: ЕД "Центар" Крагујевац

Седиште друштва: Улица Слободе бр. 7, Крагујевац

Пореско идентификациони број (ПИБ): 104196924

Матични број друштва: 20114169

Шифра делатности: 3513